Polityka Cookies


Statut Stowarzyszenia Historycznego "Bataliony Obrony Narodowej"

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Historyczne „Bataliony Obrony Narodowej”

§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zainteresowanych podnoszeniem wiedzy i świadomości w lokalnej społeczności o historii i tradycji jednostek Obrony Narodowej II RP, a także ogólnej historii powiatów: kępińskiego, ostrzeszowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego. Siedzibą stowarzyszenia jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej 98-300 Wieluń ul. Narutowicza 13. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.


§3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.


§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.


§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


§7

Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


Celem Stowarzyszenia jest rekonstrukcja umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Obrony Narodowej II RP i badanie historii batalionów Obrony Narodowej „Kępno”, „Ostrzeszów”, „Wieluń I” i „Wieluń II”, a także powiatów: kępińskiego, ostrzeszowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego oraz podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy historycznej.


§8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. Organizowanie wystaw o tematyce historycznej,
b. Promowanie historii wśród młodzieży,
c. Uczestnictwo w imprezach o tematyce historycznej,
d. Uczestnictwo w rekonstrukcjach historycznych,
e. Współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz nauki kultury i ochrony zabytków oraz organizacjami administracji państwowej,  samorządami i Lasami Państwowymi,
f. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach propagowania wiedzy o historii regionu i własne publikacje,
g. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o historii lokalnej dla edukacji i rozwijania zainteresowań przeszłością,ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§10

Stowarzyszenie posiada członków:
a. kandydatów
b. zwyczajnych,
c. wspierających,
d. honorowych.


§11

Członkiem - kandydatem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna która posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także małoletni od 16 do 18 roku życia, za zgodą opiekuna prawnego, jeżeli:
a. Złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. Przedstawi pisemną, pozytywną opinię co najmniej jednego z członków Stowarzyszenia.


§12

Członkiem-kandydatem staje się osoba po spełnieniu warunków z §11, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu. Data uchwały Walnego Zebrania Członków jest początkiem okresu kandydackiego.


§13

a. Co najmniej po upływie trzech miesięcy, a maksymalnie do sześciu miesięcy, jeśli członek-kandydat uzyska pozytywną opinię zarządu zostaje członkiem zwyczajnym, na mocy uchwały Zarządu. W przypadku negatywnej opinii o kandydacie wydanej przez zarząd, ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków.
b. Członkowie - założyciele stowarzyszenia automatycznie uzyskują status członka zwyczajnego.
c. Uchwała w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej na miesiąc od zakończenia okresu kandydackiego. Okres kandydacki trwa najwyżej sześć miesięcy.


§14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.


§15

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.


§16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wniosła istotny wkład w badanie historii regionu.


§17

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia i po pozytywnej opinii Zarządu lub na wniosek zarządu.


§18

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


§19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.


§20

Członkowie wspierający i honorowi oraz członkowie-kandydaci nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.


§21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


§22

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich. Mogą jednak deklarować dobrowolne darowizny na cele stowarzyszenia.


§23

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. własnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. z powodu niepłacenia składek za okres co najmniej 1 roku,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
e. upływu okresu kandydackiego oraz 1 miesiąca, bez decyzji o przyjęciu na członka zwyczajnego.
Utrata członkostwa może nastąpić na skutek :
f. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
g. z powodu systematycznego, bez usprawiedliwienia, braku uczestnictwa udziału w pracach Stowarzyszenia - co najmniej 3 miesiące
h. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 3 członków z powodu nieetycznego i niekoleżeńskiego zachowania. O utracie członkostwa decyduje Walne Zebranie Członków, na wniosek zarządu lub komisji rewizyjnej oraz wniosek 3 członków w sytuacji opisanej w ustępie h.


§24

Karami dyscyplinarnymi wobec członków są:
a. upomnienie,
b. zawieszenie w prawach członka stowarzyszenia na okres do 3 m-cy,
c. wykluczenie ze stowarzyszenia.
Kary z punktów a, b orzeka Zarząd stowarzyszenia, a karę określoną w punkcie c, Walne Zebranie Członków po wysłuchaniu członka, lub w  przypadku jego niestawiennictwa po umożliwieniu mu złożenia wyjaśnień ustnie lub na piśmie w terminie 14 dni od wezwania. W zakresie kar z ustępu a, b przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§25

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.


§26

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.


§28

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, członkowie-kandydaci oraz zaproszeni goście.


§29

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.


§30

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co  najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


§31

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


§32

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne ma miejsce przy wyborze władz stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 3 członków uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to pierwszego wyboru władz stowarzyszenia na zebraniu założycielskim gdzie zebrani sami określają sposób głosowania i liczbę głosów wymaganych dla prawomocności uchwały.


§33

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia - Zarządu w tym prezesa, wiceprezesa, członka Zarządu, skarbnika, sekretarza i członków komisji rewizyjnej, w tym przewodniczącego komisji rewizyjnej .
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka i odwołania członka,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub przez Zarząd ,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wskazanych w statucie,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.


§34

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.


§35

Zarząd składa się z 5 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka wybieranych przez Walne Zebranie Członków.


§36

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.


§37

Do kompetencji Zarządu należą:
a. ustalanie bieżącego planu pracy Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. sporządzanie planów budżetu i wydatków stowarzyszenia,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h. zgłaszanie kandydatów na członków honorowych i wspierających
i. opiniowanie kandydatów na członków i zgłaszanie wniosków w zakresie ich powoływania, odwoływania zgodnie z postanowieniami statutu lub wydawania uchwały o ich przyjęciu zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami statutu.
j. opracowanie wzoru : deklaracji członkowskiej, zgody opiekuna prawnego na udział w stowarzyszeniu, legitymacji oraz logo stowarzyszenia a także określenia sposobu prowadzenia zapisów z historii stowarzyszenia,
k. występowanie o odpowiednie zezwolenia w przypadkach określonych w §8 statutu.


§38

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.


§39

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: przewodniczącego oraz dwóch członków których wybiera Walne Zebranie Członków.


§40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu i w uzasadnionych przypadkach, poszczególnych członków stowarzyszenia w zakresie czy ich działalność jest zgodna ze statutem.
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia co najmniej raz w roku
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków co najmniej raz w roku
f. składanie wniosków o usunięcie członka na podstawie przeprowadzonej kontroli z powodów określonych w §23.


§41

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze dokooptowania, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną osobę. Powołanie musi  ulec zatwierdzeniu  przez Walne Zebranie Członków w  ciągu  3  miesięcy od powołania  nowego  członka. W  przeciwnym wypadku po  tym  terminie traci  on  swoje  uprawnienia. Dotychczas wydane  decyzje  z  jego  udziałem  nie  tracą  mocy  prawnej. W pozostałych  wypadkach zmiana władz  stowarzyszenia w trakcie kadencji jest  możliwa tylko  na  skutek  odwołania członka władz i  powołania nowego przez Walne Zebranie Członków.
Członek zarządu lub komisji rewizyjnej może w każdym czasie zrzec się swojej funkcji zaś jego odwołanie w czasie trwania kadencji może nastąpić tylko w razie:
1.    prawomocnego skazania wyrokiem sądu na utratę praw publicznych,
2.    gdy z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny nie może brać udziału w pracach władz na okres dłuższy niż trzy miesiące,
3.    nie uzyskania absolutorium przez zarząd (dotyczy tylko członków Zarządu),
4.    łamania statutu stowarzyszenia,
5.    utraty członkostwa stowarzyszenia.
Uchwałę o  odwołaniu członka  władz stowarzyszenia w  trakcji  kadencji podejmuje Walne  Zebranie  Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w przypadku opisanym w ustępie: a, c, e a większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w przypadkach opisanych w ustępie: b, d.ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE§42

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich oraz dodatkowych dobrowolnych zobowiązań członków określonych w §48,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.


§43

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.


§44

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§45

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


§46

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.


§47

Wysokość składki członkowskiej na dany rok ustala Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.


§48

Zarząd może wnioskować o dodatkowe zobowiązanie pieniężne członków stowarzyszenia wskazując konkretny cel przeznaczenia środków do Walnego Zebrania Członków, których wielkość w ciągu roku kalendarzowego nie może jednak przekroczyć trzykrotności składki członkowskiej.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§49

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§50

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


§51

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 29 | Wszystkie 116728

Banery

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
XHTML and CSS. | stat4u | Aktualny PageRank strony shbon.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO